اوبر برای توسعه فناوری خودروهای خودران، به دنبال همکاری با گوگل است

اوبر می‌خواهد با همکاری گوگل فناوری خودروهای خودران را توسعه دهد.