پنج مهارت کلیدی برای کارآفرینان

کارآفرینان علاوه بر اشتیاق درونی، باید مواردی را در کسب و کارشان رعایت کنند تا از آنها افرادی موفق بسازد.