۳ ویژگی مشترک بهترین ایده های کسب و کار

ایده‌های خوب و بزرگ یک شبه ارائه نمی‌شوند. آن‌ها خاصیت ارزیابی و تکرار شوندگی دارند و ارائه دهندگانشان  با تلاش و استمرار باید مسیر موفقیت را پیدا کنند.