تولید پراید تا پایان سال ۹۷ ادامه خواهد داشت

معاون مهندسی شرکت سایپا در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودروی البرز، خبر از ادامه تولید پراید تا پایان سال ۹۷ داد.