تاکید وزیر ارتباطات به همکاری دولت، دانشگاه و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت بازی‌سازی در کشور

وزیر ارتباطات به بازی‎سازان قول داد که از آنان حمایت خواهد کرد، این حمایت در سه شکلِ بالا بردن اعتماد به نفس بازی‎سازان، حمایت مالی و فنی و هموارسازی راه صادرات صورت خواهد گرفت