برای پیشرفت گاهی نیاز است به دیگران بی توجه باشید

شاید خیلی از افراد حوزه کسب و کار برای پیشرفت خود به دنبال گوش کردن حرف اطرافیان باشند. ولی همیشه این روش نمی تواند به شما کمک کند.