کنترل اعتماد به نفس کاذب در ۳ مرحله

اطمینان بیش‌ از حد و غیر واقعی به توانایی‌های شخصی، به ریسک‌پذیری غیر منطقی و تصمیم‌گیری‌های مخربی می‌انجامد که آثار سوء و غیر قابل برگشتی خواهند داشت.