برای استعفا آماده‌اید؟ مراقب باشید پل‌های پشت سر را خراب نکنید!

آیا پیش از آنکه شرکتی را برای همیشه ترک کنید، به همکارانتان می‌گویید که چقدر از کار کردن با آن‌ها بیزارید؟