۹ تیر: درخواست کمک کره از ژاپن برای استقلال

۱۲۳ سال پیش در چنین روزی کشور کره بعد از اعلام استقلال از حکومت چین دست کمک به سوی ژاپنی ها دراز کرد تا به کمک نیروی نظامی آنها بتوانند استقلال خود را بدست بیاورد.