جنگل‌ های تازه کشف‌ شده و تأثیر آن‌ها بر شرایط آب و هوای زمین

تغییر آب و هوا و گرم شدن زمین از جمله مسائل مهم زیست‌محیطی هستند که جنگل‌های تازه کشف‌شده، امید برای بهبود این شرایط را افزایش می‌دهند.