رکود در بخش تولید ادامه دارد

آخرین آمار رسمی از وضعیت صنعت نشان می‌دهد رکود همچنان گریبان‌گیر بخش مولد کشور است و این بخش در دوماهه‌ی ابتدایی سال با رشد منفی مواجه بوده‌است.