تحول فناوری مراقبت پزشکی با کلینیک خودران Aim

سیستم مفهومی Aim نه تنها به کمک هوش مصنوعی بیماری ها را تشخیص می دهد بلکه قادر است در شرایط اضطراری بیمار را به بیمارستان منتقل کند.