بانک مرکزی اختیار تام برای ورود به تمام نظام مالی کشور را دارد

بانک مرکزی از این پس برای ورود و نظارت بر تمام نظام‌های مالی کشور اختیار تام خواهد داشت و موظف است نظارت‌های خود را تشدید کند.