انرژی‌های پاک واقعا در حال تغییر دنیا در سطح اساسی هستند

همه‌ی ما به برتر بودن انرژی‌های پاک از نظر زیست‌محیطی واقف هستیم. اما شاید برای برخی هنوز در مورد توان و پتانسیل این منابع ابهاماتی وجود داشته باشد.