احتمال قوی برای کشف حیات فرازمینی غیر هوشمند تا ده سال آینده

پیشرفت‌های چشمگیر فناوری و کشف سیارات مشابه زمین، امکان کشف حیات فرازمینی در یک دهه‌ی آینده را بسیار افزایش داده‌اند. هرچند این حیات فرازمینی به‌احتمال زیاد غیر هوشمند خواهد بود؛ ولی می‌تواند آموزه‌های بسیاری در اختیار بشر قرار دهد.