۴ تیر: آغاز جنگ کره

۶۷ سال پیش در چنین روزی، با به اوج رسیدن تنش‌های سیاسی میان دو بخش کشور کره که با تازگی از استعمار ژاپن آزاد شده بودند، جنگ کره آغاز شد.