چرا انسان‌ها مغز بزرگ و پیچیده‌ای دارند

انسان در میان موجودات زنده از پیچیده‌ترین ساختار مغزی برخوردار است. دلیل این پیچیدگی صرفا منحصر به عوامل ژنی و تکامل نیست و زمینه‌ی محیطی و اجتماعی هم دارد.