بزرگان دنیای فناوری آموختن چه مهارت هایی را توصیه می‌کنند

برای موفقیت در آینده باید نسبت به کمبودهای خود آگاهی داشته باشید و مهارت‌های جدیدی که دنیا به آن‌ها احتیاج خواهد داشت، در خودتان پرورش دهید.