۳ تیر: افتتاح کانال آبی تریانا در روم

۳ تیر: افتتاح کانال آبی تریانا در روم

۱۹۰۸ سال پیش در چنین روزیُ کانال آبی آکوا تریانا به دست تراژان، امپراتور روم باستان افتتاح شد. این کانال آبی یکی از شاهکارهای مهندسی در روم باستان به‌حساب می‌آید.


۳ تیر: افتتاح کانال آبی تریانا در روم

۱۹۰۸ سال پیش در چنین روزیُ کانال آبی آکوا تریانا به دست تراژان، امپراتور روم باستان افتتاح شد. این کانال آبی یکی از شاهکارهای مهندسی در روم باستان به‌حساب می‌آید.

۳ تیر: افتتاح کانال آبی تریانا در روم

۳ تیر: افتتاح کانال آبی تریانا در روم

۱۹۰۸ سال پیش در چنین روزیُ کانال آبی آکوا تریانا به دست تراژان، امپراتور روم باستان افتتاح شد. این کانال آبی یکی از شاهکارهای مهندسی در روم باستان به‌حساب می‌آید.


۳ تیر: افتتاح کانال آبی تریانا در روم

۱۹۰۸ سال پیش در چنین روزیُ کانال آبی آکوا تریانا به دست تراژان، امپراتور روم باستان افتتاح شد. این کانال آبی یکی از شاهکارهای مهندسی در روم باستان به‌حساب می‌آید.

Next post مایکروسافت سرفیس پرو 2017 ناگهانی به حالت هایبرنیت می‌رود

Previous post مؤسس تلگرام: آمریکا به دنبال رشوه دادن به توسعه‌دهندگان است

Zoomit / زومیت

About the Author Zoomit / زومیت

Related Posts