کربن دی‌اکسید به سوخت پاک اتانول تبدیل می‌شود؛ قدمی دیگر در راه سیاره‌ای پاک

پژوهشگران دانشگاه استنفورد موفق به تولید اتانول از گاز کربن دی‌اکسید شده‌اند. اتانول یک سوخت پاک به شمار می‌رود.