کشف شواهدی از وجود سیاره دهم در منظومه شمسی برای نخستین بار

به نظر می‌رسد که سیاره نهم منظوه شمسی یک دوست جدید پیدا کرده است؛ زیرا شواهد جدید، خبر از وجود یک سیاره دیگر در سامانه خورشیدی می‌دهند.