ناسا صدها سیاره جدید کشف کرده است که تعدادی از آن‌ها زمین‌سان هستند

دانشمندان ناسا اعلام کرده‌اند که ۲۱۹ جرم جدید در فراسوی سامانه خورشیدی شناسایی کرده‌اند که اغلب آن‌ها سیاره هستند.