چرا جهت میدان مغناطیسی زمین در دوره‌های طولانی عوض می‌شود

با مطالعه‌ی امواج لرزه‌ای، حبابی گدازه‌ای در هسته‌ی زمین کشف شده است که می‌تواند عامل معکوس شدن میدان مغناطیسی زمین باشد.