گرانش ماه برای توضیح میزان جزر و مد اقیانوس‌ها ناکافی است

به نظر می‌رسد آنچه در مورد سازوکار جزر و مد می‌دانیم، ناکامل است. در گزارشی با مکانیزم دقیق این پدیده آشنا می‌شویم.