منشا رازآلود زنون زمین کشف شد

منشا بخشی از زنون روی کره ی زمین کشف شده است: مرزهای فرازمینی!