شناسایی ششمین حس در سیستم چشایی زبان

پژوهشگران به‌تازگی به وجود گیرنده‌های ویژه‌ای در سیستم چشایی زبان برای تشخیص طعم آب پی برده‌اند.